Billing Details

Your Order

Product Subtotal
Price Table AdsAdvertise 1 Month   × 1 $1,33
Subtotal $1,33
Total $1,33
  • Make the payment from your points balance

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our privacy policy.

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:

Adres:

Telefon:

E-posta: lara@studioplusphoto.com

3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Product NameQuantitiyStok CodeUnit PriceTotal Without TaxTotal TaxTotal
Advertise 1 Month1$1,33$1,33$1,33

Kargo Tutarı :

NameTotal

Ödeme Şekli ve Planı: Undefined

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi: 15:03:36 27-11-2022

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIYA’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.2.2. İade formu,

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.4. SATICI, ürünün kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 14 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

7.2.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.2.7 Cayma hakkı kullanıldığında iade edilen ürün için bütün kargo masrafları ALICI tarafından karşılanır. ALICI tarafından karşılanmayan kargo masrafları ALICI'nın iadeden doğan alacağı ücrete mahsuben kesinti yapılarak kalan tutar ALICI'ya ödenecektir.

7.2.8. ALICI, cayma hakkını kullanırsa, Cayam hakkına konu olan ürünü/ürünleri bu sözleşeme tarihi baz alınarak 14 gün içerisinde SATICI ya ulaştırmak zorundadır. 14 gün içinde SATICI'ya ulaştırılamayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

8.2. SATICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (iki bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00 (üç bin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI:

ALICI:

TARİH: 15:03:36 27-11-2022

Close ×

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: Lara Sayılgan
Şirket Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta: lara@studioplusphoto.com

1.2. ALICI

Ad Soyad:
Telefon:
E-posta:

2. TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan;

Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Satıcı (veya “Hizmet Sağlayıcı”): işbu Sözleşme’nin 1.1. numaralı maddesinde belirtilen satıcıyı.

Alıcı: işbu Sözleşme’nin 1.2. numaralı maddesinde belirtilen alıcıyı,

Ürün: Satıcı tarafından, bütün hukuki/cezai sorumluluk Satıcı’ya ait olmak şartıyla, Alıcı’ya satılmakta olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen ürünü veya ürünleri,

Aracı Hizmet Sağlayıcı: (N Akvaryum) Stüdyo Fotoğrafçılık Prod. Film ve Reklam LTD. ŞTİ.'ni

Site: https://nakvaryum.com/ alan adları ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri, mobil web sitesi ve mobil uygulamaları,

Kullanım Koşulları ve Şartlar: Alıcı ve Satıcı tarafından Site’ye üyelik aşamasında okunup kabul edilmiş olan https://nakvaryum.com/ kullanım koşulları ve şartları,

Ön Bilgilendirme Formu: Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin görüntülenmesinden önce okunup onaylanan Ön Bilgilendirme Formu’nu ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın aşağıda nitelikleri, adedi ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ü Satıcı’dan satın alması ve bütün hukuki/cezai sorumluluk Satıcı’ya ait olmak şartıyla Ürün’ün Satıcı tarafından Alıcı’ya teslim edilmesi ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Ürün/Ürünler'in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

NameQuantitiyStok CodeUnit PriceTotal Without TaxTotal TaxTotal
Advertise 1 Month1$1,33$1,33$1,33

Kargo Ücreti:

NameTotal

Kargo Dahil Toplam Satış Fiyatı (KDV dahil): $1,33

Ödeme Şekli ve Planı: Undefined

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Ürün, Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından satılmamakta ve teslim edilmemekte olup, Alıcı bedel iadesi taleplerini ve bununla sınırlı olmaksızın her türlü talebini Sözleşme’nin 1.1. numaralı maddesinde belirtilen Satıcı’ya iletmelidir. Bu husus Ürün’ün ve siparişin temel nitelikleri arasında olup, Ürün ancak bu şart kabul edilerek satın alınabilir.

5. ARACI HİZMET SAĞLAYICI

Aracı Hizmet Sağlayıcı sadece işbu Sözleşme’ye konu satışın gerçekleşmesi için Site üzerinden elektronik ticaret ortamı sağlamakta olup, Ürün’ün satışını veya teslimini gerçekleştirmemekte, Alıcı’ya Ürün’e yönelik hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait Site’nin satıcı/sağlayıcı bir internet sitesi olmadığını ve işbu Sözleşme’de taraf olarak yer almadığını, Sözleşme’ye taraf olan satıcının 1.1. numaralı maddede bilgileri yazmakta olan Satıcı olduğunu, Ürün, Ürün’ün teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının Satıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

Satıcı, Ürün’ün tedarik edilmesi, Alıcı’ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme ile belirtilen bütün hususlarda Alıcı karşısında münhasıran sorumlu olduğunu, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Ürün’e, Ürün’ün teslimine ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Aracı Hizmet Sağlayıcı ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı ve Satıcı; Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Site üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Ürün’ün Alıcı’ya tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini, Alıcı’nın Ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; Ürün’ün ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; Ürün’e ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal düzenleme uyarınca herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın, Satıcı tarafından Site üzerinde satışa sunulan Ürün’ü kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, Ürün ve Ürün’e yönelik her türlü dava, şikayet ve talepler karşısında Satıcı tek başına sorumlu olacaktır.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, Ön Bilgilendirme Formu’nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı, Ürün’ün temel nitelikleri, toplam satış fiyatı, ödeme şekli ve Ürün ile ilgili tüm ön bilgilerle birlikte “cayma hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu ve şartları kabul ettiğini, elektronik ortamda bu bilgileri onayladıktan sonra Ürün için ödeme gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller, gerekli olduğu takdirde, “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.

6.3. Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dahil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde ve Satıcı’ya ait satış sayfasında belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.

6.4. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemelerini kabul ettiklerini, anılan düzenlemelere ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki bütün yasal mevzuata uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.5. Satıcı, Ürün’ün tedarikini ve Alıcı’ya teslimini işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün’ün herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü kişilerden Ürün’ün satışı ile ilgili gelecek her türlü idari para cezası, şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir.

Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, cayma hakkının istisnalarından biri mevcut değilse, 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

Satıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Alıcı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Alıcı’nın taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca satıcılara (veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına) getirilen her türlü yükümlülüğe uymak münhasıran Satıcı’nın yükümlülüğüdür.

6.6. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşuluyla ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.7. Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için, Toplam Satış Fiyatı’nın Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Toplam Satış Fiyatı ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.8. Taraflar, https://nakvaryum.com/ Kullanım Koşulları ve Şartları'nı okuduklarını, onayladıklarını ve https://nakvaryum.com/ kulanım koşulları ve şartları'na uymakla yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde satış tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satıcıya karşı cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı, malın teslimine kadar olan süre içerisinde de kullanılabilir.

Cayma hakkı, https://nakvaryum.com/my-account/orders/ sayfasında yer alan "İade Et" bağlantısı üzerinden kullanılır. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. İade talebinin kabulü için malın, Alıcı tarafından deneme amacını aşacak ölçüde kullanılmamış ve yıpratılmamış olması; malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmış olması gerekir.

Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda iade talebinin kabul edilip edilmemesi Satıcı’nın takdirinde olup, iade talebinin reddedildiği durumlarda Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Cayma hakkı, Alıcı tarafından bizzat Satıcı’ya karşı kullanılmaktadır.

Alıcı iade edeceği malı, ürünün gönderildiği kargo firması ile gönderildiği takdirde kargo bedeli Alıcı'ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı başka bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

•Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

•Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

•Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

•Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

•Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence
veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;

•Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;

•Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

•Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

•Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Satıcı:

Alıcı:

İşbu Sözleşme 15:03:36 27-11-2022 tarihinde kurulmuştur.

Close ×