Gizlilik Politikası

Son Güncelleme: 16/01/2023

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Veri sorumlusu olarak ”Stüdyo Fotoğrafçılık Prodüksiyon Filmcilik ve Reklamcılık Limited Şirketi” olarak gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile hareket etmekteyiz. Bu politika; hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimizi içermektedir. Bu sayede işlenen verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı bilgileriniz sadece analiz amacıyla kullanılacaktır. Bu analiz, tanımlama bilgileri gibi teknolojiler aracılığıyla yapılır. Bu bazen otomatikleştirilmiş veya otomatik olmayan yöntemlerle, bazen de analitik sağlayıcılarla gerçekleşir. Ayrıca reklam ağları, ara bilgi sağlayıcılar, teknoloji sağlayıcılar gibi üçüncü taraflardan da alınır, kaydedilir, saklanır ve güncellenir. Bunlar, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresi içinde meşru menfaat işleme temelinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileri yalnızca analiz için kullanacağız. Bunun amacı, sunduğumuz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan erişilebilmesini ve bunlardan maksimum düzeyde yararlanılabilmesini sağlamaktır. Ayrıca hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet sağlayabilmek için ile yasal çerçeveler içerisinde servis sağlayıcılarla paylaşıyoruz. Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kişisel verilerin talep edilmesi halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) amacıyla, sözleşme ve hizmet süresi boyunca amacına uygun ve ölçülü olarak işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; Teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya sağladığımız, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere aktarılabilir. Aynı zamanda aynı gerekçe ile kurum, kuruluş ve talep halinde adli ve idari mercilere devredilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

Herkes, Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi (N Akvaryum KVKK Aydınlatma Metni) uyarınca veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Yalnızca işbu gizlilik ve kişisel veri işleme politikası uyarınca gerekli olan kişisel verilerinizin size hizmet verebilmek için analiz edilebilmesi için işlenmesini kabul etmekte veya reddetmekte tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz durumunda, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Şartlarını‘nın bir parçası olan bu gizlilik ve kişisel veri işleme politikasını kabul ettiğinizi varsayacağız. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.